Privacy Verklaring

Privacyverklaring TVdeMilsbeek

In het kader van onze dienstverlening verwerkt TVdeMilsbeek uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 mei 2018.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door de ledenadministratie/secretariaat van TVdeMilsbeek. Onze ledenadministratie verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app.

Persoonsgegevens

Onze ledenadministratie verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

* NAW-gegevens

* Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

* Geboortedatum

* Geslacht

* Pasfoto

* Bankrekeningnummer

* KNLTB-bondsnummer

* Speelsterkte

Doeleinden

Onze ledenadministratie verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

* Het onderhouden van contact

* Het verrichten van administratieve handelingen;

* Het innen van de contributie, toernooi- en trainingsgelden, afkopen bardienstgelden

* Nakoming van verplichtingen aan de KNLTB

* De aanmelding bij de KNLTB voor deelname aan competities en toernooien

* Het aan u versturen van nieuws van TVdeMilsbeek nieuws flash

* Het organiseren van verenigingsactiviteiten

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw lidmaatschapsovereenkomst met TVdeMilsbeek. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Uitzondering hierop zijn groepsfoto’s, genomen op het terrein van TVdeMilsbeek. Deze mogen zonder gevraagde toestemming worden gebruikt voor:

* Opname op de website

* Verwerking in promotiemateriaal van TVdeMilsbeek

* Verwerking in interne publicaties (bv. jaarverslag)

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan TVdeMilsbeek persoonsgegevens uitwisselen. TVdeMilsbeek stelt uw gegevens bechikbaar aan de KNLTB.

Daarnaast kan TVdeMilsbeek voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals bijvoorbeeld de IT-leveranciers voor onze verenigingssoftware en leveranciers voor beveiliging en (deur)ontsluiting van ons clubhuis. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

TVdeMilsbeek zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer TVdeMilsbeek aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Onze ledenadministratie zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat TVdeMilsbeek zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Overzicht van bewerkingen die uitgevoerd worden op de gegevens van de leden

Dit overzicht is opgenomen in een bijlagedocument: het Verwerkingsregister. Door te klikken op deze link kun u dit Verwerkingsregister downloaden.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft onze ledenadministratie passende beveiligingsmaatregelen genomen en werken wij voornamelijk met software voor het gehele verenigingspakket van Allunited.

Cookies

Op de website worden zogenaamde “third party cookies” gebruikt om externe wegpagina’s te kunnen koppelen aan de internetpagina van TVdeMilsbeek. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u de cookie verklaring van de externe websites raadplegen. TVdeMilsbeek plaats zelf geen cookies.

Uw rechten

U heeft het recht om onze ledenadministratie een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u onze ledenadministratie verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door onze ledenadministratie, laat dit dan vooral aan ons weten via ledenadm@tvdemilsbeek.nl. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

TVdeMilsbeek kan deze privacy verklaring aanpassen. De website van TVdeMilsbeek publiceert altijd de nieuwste versie. U wordt op het verschijnen van een nieuwere versie geattendeerd door een nieuwsmelding op de website van TVdeMilsbeek alsmede door vermelding in de maandelijkse nieuwsbrief.

Zie ingesloten voor de volledige privacy verklaring en verwerking register. 

Downloads: